بی تو...

» دوستت دارم :: ۱۳٩٠/۳/٢٠
» حال من را خوب کردی گرچه حالم بد نبود :: ۱۳٩٠/٢/۱٥
» ولی من همچنان ماندم :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٦
» خواب خدا :: ۱۳۸٩/۱٠/٧
» سردی یک غروب :: ۱۳۸٩/٩/٩
» ۱۳۸٩/٩/٢ :: ۱۳۸٩/٩/٢
» دلتنگ خدا :: ۱۳۸٩/۸/۱۳
» سپید و سیاه :: ۱۳۸٩/۸/٢
» چرا باغچه ی ما سیب نداشت ؟!؟!؟ :: ۱۳۸٩/٧/٢٠
» هزاران فردا :: ۱۳۸٩/٧/۱۳
» مبحث امروز ما خدا است :: ۱۳۸٩/٧/۳
» سه گانه :: ۱۳۸٩/٦/۱٦
» تنهایی های من :: ۱۳۸٩/٥/٢٠
» خیال :: ۱۳۸٩/٥/۱۳
» پایان آخربن بهار :: ۱۳۸٩/٤/۳٠
» ۱۳۸٩/٤/۱٧ :: ۱۳۸٩/٤/۱٧
» خدایا ، خوب می دانم که خوب می دانی چقدر خوبی :: ۱۳۸٩/٤/۱٠
» پدرم روزت مبارک :: ۱۳۸٩/٤/۱
» مادرم روزت مبارک :: ۱۳۸٩/۳/۱۱
» دل خوش عشق شما نیستم ای اهل زمین به خدا معشوقه من بالاییست :: ۱۳۸٩/٢/٢۱
» روز جدایی :: ۱۳۸٩/٢/٤
» صدای تنهایی :: ۱۳۸٩/۱/۱٧
» نوروز 1389 :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٦
» سکوت ابدی :: ۱۳۸۸/۱٢/۱۸
» به چه میخندی ؟؟ :: ۱۳۸۸/۱٢/۱۱
» بغض هرگز نشکسته :: ۱۳۸۸/۱٢/۳
» ولنتاین مبارک :: ۱۳۸۸/۱۱/٢٥
» ۱۳۸۸/۱۱/۱۳ :: ۱۳۸۸/۱۱/۱۳
» ۱۳۸۸/۱۱/٧ :: ۱۳۸۸/۱۱/٧
» ۱۳۸۸/۱٠/٢٦ :: ۱۳۸۸/۱٠/٢٦
» اگر تنها ترین تنها شوم بازهم خدا هست. :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٢
» تنهایی :: ۱۳۸۸/۱٠/٧
» ویژه محرم :: ۱۳۸۸/٩/٢۸
» رسواترین :: ۱۳۸۸/٩/٢٢
» غدیر :: ۱۳۸۸/٩/۱٢
» ۱۳۸۸/۸/۱۸ :: ۱۳۸۸/۸/۱۸
» آواز :: ۱۳۸۸/۸/۱٠
» ۱۳۸۸/٧/٢٩ :: ۱۳۸۸/٧/٢٩
» شکنجه بیشتر از این ؟؟؟؟ :: ۱۳۸۸/٧/۱٩
» می رسی از راه :: ۱۳۸۸/٧/۱٤
» ۱۳۸۸/٧/٥ :: ۱۳۸۸/٧/٥
» ۱۳۸۸/٦/٢۸ :: ۱۳۸۸/٦/٢۸
» ۱۳۸۸/٦/٩ :: ۱۳۸۸/٦/٩
» ۱۳۸۸/٥/٢۸ :: ۱۳۸۸/٥/٢۸
» ۱۳۸۸/٥/٢٠ :: ۱۳۸۸/٥/٢٠
» ۱۳۸۸/٥/۱۱ :: ۱۳۸۸/٥/۱۱
» ۱۳۸۸/٥/۳ :: ۱۳۸۸/٥/۳
» ۱۳۸۸/٤/٢۸ :: ۱۳۸۸/٤/٢۸
» ۱۳۸۸/٤/۱۸ :: ۱۳۸۸/٤/۱۸
» ۱۳۸۸/۳/۱٧ :: ۱۳۸۸/۳/۱٧
» ۱۳۸۸/۳/٦ :: ۱۳۸۸/۳/٦
» ۱۳۸۸/۳/۱ :: ۱۳۸۸/۳/۱
» ۱۳۸۸/٢/٢۳ :: ۱۳۸۸/٢/٢۳
» ۱۳۸۸/٢/٢٢ :: ۱۳۸۸/٢/٢٢
» ۱۳۸۸/٢/۱٩ :: ۱۳۸۸/٢/۱٩
» ۱۳۸۸/٢/۱٩ :: ۱۳۸۸/٢/۱٩
» ۱۳۸۸/٢/٦ :: ۱۳۸۸/٢/٦
» ۱۳۸۸/٢/٦ :: ۱۳۸۸/٢/٦
» ۱۳۸۸/٢/٦ :: ۱۳۸۸/٢/٦
» ۱۳۸۸/۱/٢٧ :: ۱۳۸۸/۱/٢٧
» ۱۳۸۸/۱/٢٦ :: ۱۳۸۸/۱/٢٦
» ۱۳۸۸/۱/۱٦ :: ۱۳۸۸/۱/۱٦
» ۱۳۸۸/۱/۱٦ :: ۱۳۸۸/۱/۱٦
» ۱۳۸۸/۱/۱٦ :: ۱۳۸۸/۱/۱٦
» ۱۳۸٧/۱٢/٢٥ :: ۱۳۸٧/۱٢/٢٥
» ۱۳۸٧/۱٢/۱۸ :: ۱۳۸٧/۱٢/۱۸
» ۱۳۸٧/۱٢/۱٥ :: ۱۳۸٧/۱٢/۱٥
» ۱۳۸٧/۱٢/۱٥ :: ۱۳۸٧/۱٢/۱٥
» ۱۳۸٧/۱٢/٧ :: ۱۳۸٧/۱٢/٧
» ۱۳۸٧/۱٢/٧ :: ۱۳۸٧/۱٢/٧
» زمزمه های دلتنگی :: ۱۳۸٧/۱٢/٤
» ۱۳۸٧/۱٢/٤ :: ۱۳۸٧/۱٢/٤
» ۱۳۸٧/۱٢/۳ :: ۱۳۸٧/۱٢/۳
» ۱۳۸٧/۱٢/۱ :: ۱۳۸٧/۱٢/۱
نوشته شده در ساعت توسط مدیر |


قالب وبلاگ : قالب وبلاگ